ค.บ.การประถมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100107---2561103
2557100105---2562102
25586090---256388
25596091---256485
25606061---256560
2561607396487.612566-
2562606966391.302567-
25636078126684.622568-
2564606025896.672569-
25656060-60100.002570-