ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100130---2561105
2557100129---256296
25586091---256374
2559609310--256480
256060624--256558
2561606336095.242566-
25626069069100.002567-
25636080080100.002568-
25646060060100.002569-
25656060-60100.002570-