ค.บ.การสอนภาษาจีน

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556-----2561-
2557-----2562-
25586060134778.33256347
25596060114981.66256448
2560605955491.53256554
2561604253788.102566-
25626058124679.312567-
2563604053587.502568-
2564605894984.482569-
25656040-40100.002570-