ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100104---256178
2557100123---256291
25586078---256356
25596069---256458
256060573--256544
2561601931684.212566-
25626060105083.332567-
25636048113777.082568-
2564606055591.672569-
2565605225096.152570-