ค.บ.ดนตรีศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100----2561-
255710057---256241
25586051---256342
25596055---256435
2560605316--256537
25616040103075.002566-
25626060154575.002567-
25636060184270.002568-
2564606045693.332569-
25656046-46100.002570-