ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100105---2561106
255710098---256292
25586094---256390
25596092---256470
256060543--256551
2561605845493.102566-
2562606556092.312567-
2563606866291.182568-
2564606055591.672569-
2565606035795.002570-