ค.บ.ภาษาไทย

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
255610014727--2561120
255710013232--2562100
255860909--256381
25596010317--256486
256060603--256557
2561606446093.752566-
2562606926797.102567-
2563607586789.332568-
2564606055591.672569-
2565606055591.672570-