ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001006-94.00256194
2557100975-94.85256292
2558609026-71.11256364
2559609013-85.55256477
2560606011-81.67256549
2561606085286.662566-
2562606055591.662567-
2563606035795.002568-
25646060114981.662569-
2565606035795.002570-