ค.บ.สังคมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100142---2561111
2557100135---2562106
25586091---256380
25596092---256484
256060628--256554
2561606556092.312566-
25626072145880.552567-
25636070115984.292568-
2564606065490.002569-
25656060-60100.002570-