งานนโยบายและแผน

แผนระดับชาติ / แผนระดับจังหวัด

ที่รายละเอียด
1แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 

 

แผนระดับมหาวิทยาลัย

ที่รายละเอียด
1แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ