หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Administration
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ed.D.(Educational Administration)
2ชื่อภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed.(Educational Administration)
3ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ชื่อภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ชื่อภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อภาษาไทย : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Grad. Dip. (Teaching Profession)