วิจัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

บัญชีรายชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ชื่ออาจารย์ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ประเภทผลงานปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ค่าน้ำหนัก
1อาจารย์อรพร ทับทิมศรีอาจารย์อรพร ทับทิมศรี การจัดประสบการณ์การทำขนมไทยโบราณเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ICE 2020 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2563 0.20การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ25630.20
2
อาจารย์อรพร ทับทิมศรีการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Executive Functions (EF) กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ.วารสารสารคามปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
3อาจารย์อรพร ทับทิมศรีพัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านกระเบา บ้านหนองบัว และบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) TCI
ฐาน 2
25640.60
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล
อาจารย์จิตโสภิณ โสหา
อาจารย์ชลิลลา บุษบงษ์
ผลการใช้นิทานเพื่อเสริมสร้างความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3. วารสารมจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล
อาจารย์จิตโสภิณ โสหา
อาจารย์ชลิลลา บุษบงษ์
ผลการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน. วารสารมจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล
อาจารย์ชลิลลา บุษบงษ์
การใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย.วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล
อาจารย์ชลิลลา บุษบงษ์
การเล่านิทานชาดกเพื่อสร้างเสริมความสามรถในการพูดของเด็กปฐมวัย. วารสารมจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล
อาจารย์จิตโสภิณ โสหา
อาจารย์ชลิลลา บุษบงษ์
ผลการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. วารสารมจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล
อาจารย์จิตโสภิณ โสหา
อาจารย์ชลิลลา บุษบงษ์
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย. วารสารมจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)TCI
ฐาน 2
25640.60
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา แข่งขัน
อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา แข่งขัน
อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม
การศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการด้านปฐมวัยที่มุ่งเน้นความพร้อมและคุณภาพสำหรับการส่งต่อ กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) TCI
ฐาน 2 2564 0.60
TCI
ฐาน 2
25640.60
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมน สุขวงศ์ ชนมน สุขวงศ์.(2561). มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู.(พิมพ์ครั้งที่ 1).ศรีสะเกษ:นางก๊อปปี้. 1-171 หน้า(ตุลาคม). ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 1.00ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมน สุขวงศ์ ชนมน สุขวงศ์.(2561). มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู.(พิมพ์ครั้งที่ 1).ศรีสะเกษ:นางก๊อปปี้. 1-171 หน้า(ตุลาคม). ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ1.00
12อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลีอาจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี Chimmalee, "Analysis of Elements of Mathematics Learning on Cloud Technology for Pre-Service Teachers," in Proc. 18th International Conference on ICT & Knowledge Engineering, 2020, pp. 18-22. (IEEE, SCOPUS) 25630.60
13อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี และ อาจารย์ ดร.อนุชิต อนุพันธ์เบญจมาศ ฉิมมาลี และอนุชิต อนุพันธ์. (2564). การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และการกำกับตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์บนคลาวด์เทคโนโลยีของนักศึกษาปริญญาตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 18 ธันวาคม 2563 (หน้า 1273-1282). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ครั้งที่ 1525630.40
14อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี และ อาจารย์ ดร.อนุชิต อนุพันธ์อนุชิต อนุพันธ์ และเบญจมาศ ฉิมมาลี. (2564). รูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 18 ธันวาคม 2563 (หน้า 1395-1404). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ครั้งที่ 1525630.20
15อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี และ อาจารย์ ดร.อนุชิต อนุพันธ์B. Chimmalee and A. Anupan, “Simulation of Network Model on Cloud Technology based on Mathematical Framework,” 2021 6th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), 2021, pp. 198-202. (IEEE, SCOPUS)25640.60
16อาจารย์ ดร. จริยา สายรัตนอินทร์Sairattanain, J., & Wilang, J. (2020). Language and What Else? Academic Integration of International Students in a Thai University. HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY, 21(3), 38-46.TCI
ฐาน 2
25620.60
17อาจารย์ ดร. จริยา สายรัตนอินทร์Sairattanain, J. (2020, August 17-18). Student readiness for online learning: Perception and Reality in Sisaket Rajabhat University. Proceedings of The 6th National and International Rajabhat University Research Studies and Academic Articles (RUNIRAC iv).pp. 26- Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok, Thailand.17 อาจารย์ ดร. จริยา สายรัตนอินทร์ Sairattanain, J. (2020, August 17-18). Student readiness for online learning: Perception and Reality in Sisaket Rajabhat University. Proceedings of The 6th National and International Rajabhat University Research Studies and Academic Articles (RUNIRAC iv).pp. 26- Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok, Thailand. (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 2563 0.40

25630.40
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลธิชา โรจนแสง
ชลธิชา โรจนแสง และ ธันยพงศ์ สารรัตน์ (2563, กันยายน –ธันวาคม). การจัดทำศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในฐานะศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 15(3): 121-136. ISSN: 1906-0327 TCI
ฐาน 2
25630.60
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลธิชา โรจนแสง
ชลธิชา โรจนแสง (2561). ตำราเรื่อง : ทักษะการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษา.ศรีสะเกษ: โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลธิชา โรจนแสง ชลธิชา โรจนแสง (2561). ตำราเรื่อง : ทักษะการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษา.ศรีสะเกษ: โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2561
1.00
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุติมา เมฆวัน
ชุติมา เมฆวัน. (2563, มกราคม - มิถุนายน).การแปรรูปข้าวพื้นบ้านในพื้นที่เขตอำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ ที่ตอบสนองการบริโภคในยุคปัจจุบัน. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการTCI
ฐาน 2
25630.60
21อาจารย์ชำนาญ โสดาชำนาญ โสดา. (2563). การจัดการเรียนรู้เรื่องของดีบ้านฉันวัฒนธรรมบ้านเกิดด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (Five Step Learning) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 พลังภาคประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลังกลุ่ม พลังชุมชน สู่การปรับตัวที่ยั่งยืนในสถานการณ์ New Normal วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หน้า 43-54. (Proceeding) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 ครั้งที่ 325630.20
22อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ (2564, มกราคม – มิถุนายน).ฐานะของเมืองขุขันธ์ในประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ.2306 - พ.ศ.2481. วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6(2): 125-150. Print ISSN: 2886-6779 Online ISSN: 2697-4851 TCI
ฐาน 2
25640.60
23อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ (2563,กรกฎาคม-ธันวาคม). รูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารพื้นถิ่นโขงชีมูล. 6(2): 76-106. Print ISSN: 2408-1639 Online ISSN: 2697-3987 TCI
ฐาน 2
25630.60
24อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ สาคร แก้วสมุทร์ อรพร ทับทิมศรี และ นาฏอนงค์กร รุ้งแก้ว(2563,กรกฎาคม – ธันวาคม). พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านกระเบา บ้านหนองบัว และบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารพุทธมัคค์. 2(2): 105-120 Print ISSN: 2630-0788 TCI
ฐาน 2
25640.60
25อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ (2564, มกราคม – มิถุนายน). รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปศิลปะพื้นถิ่นอีสาน : กรณีศึกษาหลวงพ่อโตวัดบ้านจอมพระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ.วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม. 20(1) : 121-145. Print ISSN: 1513-7576TCI
ฐาน 2
25640.60
26อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์ธันยพงศ์ สารรัตน์ และ สุวัฒน์ รุ้งแก้ว (2563, กรกฎาคม).. ความสำคัญทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านทามจาน หมู่ที่ 12 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7 : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ. หน้า 169-183. (Proceeding) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 725630.20
27อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์, ดร.คนึงชัย วิริยะสุนทร, สายใจ เกิดมงคล. (2563,มิถุนายน).ความสำคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 225-382. (นำเสนอออนไลน์) (Proceeding) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563 25630.20
28อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ ดร.คนึงชัย วิริยะสุนทร และปิยวรรณ กันทอง. (2563, สิงหาคม). ประวัติและลักษณะรูปแบบพุทธปฏิมา “หลวงพ่อโต” วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 : สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 67-89(Proceeding) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 325630.20
29อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ (2563, สิงหาคม). ประวัติ รูปแบบศิลปกรรม และความสัมพันธ์กับหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ของพุทธปฏิมา “หลวงพ่อโต” วัดเขียนบูรพาราม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 พลังภาคประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : พลังกลุ่ม พลังชุมชน สู่การปรับตัวที่ยั่งยืนในสถานการณ์ New Normal วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หน้า 91-118. (Proceeding) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 ครั้งที่ 325630.20
30อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ ชุติมา เมฆวัน ชนิดา ตันไพบูลย์. (2563, กันยายน). การศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพอเพียงในเขตชุมชนบ้านละทาย หมู่ที่ 8 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. หน้า 3892 -3906.
(นำเสนอออนไลน์) (Proceeding)
ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
25630.20
31อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ อดิศักดิ์ องอาจ ธวัชชัย ครองยุทธ และศิวกร อร่ามเรือง. (2564, มกราคม). ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตสองพี่น้อง : กรณีศึกษาอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปวัฒนธรรมในวิถีร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน้า 328-339. (Proceeding)รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปวัฒนธรรมในวิถีร่วมสมัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
25640.20
32อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ จิตติพงษ์ ชินศรี กิตติศักดิ์ แหวนเงิน. (2564, มีนาคม). การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาโรงละครสายเสนโปรโมชั่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. หน้า 17-35 (นำเสนอออนไลน์) (Proceeding) (ค่าน้ำหนัก 0.20)รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 59
25640.20
33อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ จิระเดช ทองเกิด สกลรัตน์ แก้วไพรวัน. (2564). ความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในวัดโพธิ์ศรีละทาย ชุมชนบ้านละทายหมู่ที่ 1 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 65 – 83 (Proceeding)รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 13
25640.20
34อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ (2563). ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคภายในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ.ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 45-63 (Proceeding)รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
ครั้งที่ 2
25630.20
35อาจารย์ธันยพงศ์
สารรัตน์
ธันยพงศ์ สารรัตน์ และปิยวรรณ กันทอง (2564). กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย ชุมชนบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา หน้า 1138-1152 (นำเสนอออนไลน์) (Proceeding) (ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีเด่น) รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 525640.20
36อาจารย์นวพล
กรรณมณีเลิศ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์.
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา, 16(1), OJED1601009(15 pages).0.60
37อาจารย์ชรัณ
โภคสกลวาณิช
อัตลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นอีสานในบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Cultural Identity of Isan in the honor song of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother.วารสารรัตนปัญญา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม. 2563 หน้า 170-183.25630.60
38อาจารย์ปิยวรรณ กันทองประวัติและลักษณะรูปแบบพุทธปฏิมา “หลวงพ่อโต”
วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 25630.40
39อาจารย์ปิยวรรณ กันทองกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย ชุมชนบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ25640.40
40รองศาสตราจารย์ชานนท์ ไชยทองดีภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และเรื่องเล่าในวรรณกรรมเมืองศรีสะเกษหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ25631.00
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุพล สืบสำราญดนุพล สืบสำราญ. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในกาแก้ปัญหา ของนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์. พัฒนวารสาร. ปีที่7ฉบับที่ 1(2020) : มกราคม-มิถุนายน 2563.พัฒนวารสาร25630.60
42อาจารย์ ดร.มัสติกา
เรืองอุดมสกุล
Yutthana Wongnongwa, Siriporn Jungsuttiwong, Mustika Pimsuta, Pongtanawat Khemthong. (2020). Mechanistic and thermodynamic insights into the deoxygenation of palm oils using Ni2P catalyst: A combined experimental and theoretical study. Chemical Engineering Journal. In Press. 1255862563 1.00
43อาจารย์ ดร.มัสติกา
เรืองอุดมสกุล
Suriyan Rakmae, Nattawut Osakoo, Mustika Pimsuta, Krittanun Deekamwong, Chalermpan Keawkumay, Teera Butburee, Kajornsak Faungnawakij, Cristophe Geantet, Sanchai Prayoonpokarach, Jatuporn Wittayakun, Pongtanawat Khemthong. (2020). Defining nickel phosphides supported on sodium mordenite for hydrodeoxygenation of palm oil. Fuel Processing Technology. 198: 1-102563 1.00
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล นาเพียสุวิมล นาเพีย. (2563). พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563. ปีที่ 14 น. 12-24.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
25630.60
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญะ สายหมีธัญญะ สายหมี. (2560). การฝึกปฏิบัติซออู้ขั้นพื้นฐาน. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ25631.00
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ พรมรักษ์สุรเชษฐ์ พรมรักษ์. (2560). โน้ตทางระนาดเอก เพลงโหมโรงเย็น. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ.ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ25631.00
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ โสฬสพรหมวัชระ โสฬสพรหม. (2560). ทฤษฎีดนตรีสากล. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ25641.00
48อาจารย์อรุโณทัย บุญชมวัฒนธรรมการสืบทอดภาษาจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ The culture inheritance of language among Chinese heritages in Sisaket town municipality, Sisaket province ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารรัตนปัญญา (TCI 2) JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ Vol.5 No.2 (July-December 2020) 195-21225630.60
49อาจารย์ธันยพงษ์
สารรัตน์ และ
อาจารย์สุวัฒน์ รุ้งแก้ว
ความสำคัญทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านทามจาน หมู่ที่ 12 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7. วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 256325630.10
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์จุฬารัตน์ บุษบงก์. (2563). ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ. พัฒนวารสาร (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 245-256.พัฒนวารสาร25630.60
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรธิดา ประสาร
อรธิดา ประสาร และนวพล กรรณมณีเลิศ. (2564). การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 16(1), OJED1601009(15 pages). วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 16(1), OJED1601009(15 pages).25640.60
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรธิดา ประสาร
อรธิดา ประสาร และอภิชาติ มุกดาม่วง. (2563). การพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6. 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ. หน้าที่ 124-128. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ25630.40
53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรธิดา ประสาร
อรธิดา ประสาร. (2563). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการบริหารการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร กูย เยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ. พัฒนวารสาร (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563) หน้า 145-158.พัฒนวารสาร25630.60
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์พัชรา ปราชญ์เวทย์. (2563). ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต และแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือลายดอกลำดวนในจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563.วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม25630.60
55ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรีนภวรรณ ชาติมนตรี. (2561) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู. ศรีสะเกษ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. (ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 785/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563)ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ25611.00
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรีธีรพงศ์ สงผัด และ นภวรรณ ชาติมนตรี. (2563). การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมหุ่นฮิวแมนนอยด์แบบไร้สาย. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 15-23. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม25630.60
57ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรีนภวรรณ ชาติมนตรี, สิปปภาส แหวนเงิน และ รักษ์ วงศ์ประเทศ. (2564). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก. การประชุมวิชาการระดับชาติ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 4 มีนาคม 2564. หน้า 1809-1815. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ25640.20
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรีเยาวลักษณ์ ศรีชา และ นภวรรณ ชาติมนตรี. (2564). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก. การประชุมวิชาการระดับชาติ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 4 มีนาคม 2564. หน้า 890-896. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ25640.20
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรีนวลกัญญา ชมพูพื้น, นภวรรณ ชาติมนตรี และ รักษ์ วงศ์ประเทศ. (2564). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและการประมวลผล รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก. การประชุมวิชาการระดับชาติ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วันที่ 4 มีนาคม 2564. หน้า 968-974.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ25640.20
60อาจารย์ ดร.คนึงชัย
วิริยะสุนทร
คนึงชัย วิริยะสุนทร.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นปีประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 (130-142).วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ.25640.60
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากรอธิพงศ์ สาระวัน,ประดิษฐ ศิลาบุตร,สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และประกาศิต อานุภาพแสนยากร.(2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรทางการศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. นำเสนอที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 725630.20
62อาจารย์ ดร.พิมล วิเศษสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์
พิชญ์ประเสริฐ
กัมปนาท พระสุพรรณ์,พิมล วิเศษสังข์,สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และอุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ.(2563). ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ. นำเสนอที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 725630.20
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง,
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ปรารถนา มัครมย์,พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง,อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ และประกาศิต อานุภาพแสนยากร.(2563). ความสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ. นำเสนอที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 725630.20
64พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง,อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ และพิมล วิเศษสังข์พวงเพชร โชคทรัพย์ทวี,พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง,อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ และพิมล วิเศษสังข์(2564).ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหารกับการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. วารสารพิชญทรรศน์ .ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2564.วารสารพิชญทรรศน์25640.60
65รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และรองศาสตราจารย์ จำเริญ อุ่นแก้ว
สมนึก ชาวสวน,ประกาศิต อานุภาพแสนยากร,สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และจำเริญ อุ่นแก้ว.(2564).คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคมม - เมษายน 2564.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ.
25640.60
66รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง.
ศศิภาดา เก็จโกวิท,ประกาศิต อานุภาพแสนยากร,พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และสุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง.(2564).ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3. ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (หน้า 542-551).ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 725640.20
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และอาจารย์ ดร.พิมล
วิเศษสังข์.
บุษบา ไตรรัตน์, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง,ประดิษฐ ศิลาบุตร และดร.พิมล วิเศษสังข์.(2564).ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 การจัดการศึกษาโดยการร่วมคิดร่วมทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (หน้า 724-732).ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชเลยวิชาการ ครั้งที่ 725640.20
68ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากรนันทธิดา แก้วสมศรี,ประดิษฐ ศิลาบุตร,สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง และประกาศิต อานุภาพแสนยากร.(2564). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2564.วารสารพิชญทรรศน์25640.60
69รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และอาจารย์ ดร.พิมล
วิเศษสังข์.
ละอองดาว สมเผ่า,อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ,พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และพิมล วิเศษสังข์.(2564). การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3. วารสารพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2564.วารสารพิชญทรรศน์25640.60
70รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และอาจารย์ ดร.พิมล
วิเศษสังข์.
วรรณธนา วงศ์พิทักษ์,อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ,พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และพิมล วิเศษสังข์.(2564). การพัฒนาครูของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28. วารสารพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2564.วารสารพิชญทรรศน์25640.60
71ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ศุกลพิจักษณ์ มลาไวย์,สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง,ประกาศิต อานุภาพแสนยากร และประดิษฐ ศิลาบุตร.(2564). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหัดสุรินทร์. วารสารพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2564.วารสารพิชญทรรศน์25640.60
72ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
ไพชยนต์ อ่อนช้อย,สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง,ประกาศิต อานุภาพแสนยากร และประดิษฐ ศิลาบุตร.(2564). คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1. ประชุม วิชาการนำเสนอผลงานวิจัย(SYMPOSIUM) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (หน้า 244-255).ประชุม วิชาการนำเสนผลงานวิจัย(SYMPOSIUM) ระดับบัณฑิตศึกษา25640.20