บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์


นางรัศมี ทองเกิด
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
FacebookGoogleEmail
นางปนิษฐา อนุพันธ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Facebook
นายโอภาส ศรีชื่น
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Facebook
นางรัศมี ทองเกิด
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
FacebookGoogleEmail
นางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
Facebook
นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานบุคคล,อาคารสถานที่)
Facebook
นางณหทัย สงผัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
Facebook
นางสาวรัชนีมล ศรีคราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธรุการและสารบรรณ)
Facebook