ประกาศ/ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ที่รายละเอียด
พระราชบัญญัติ
1พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
4พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง
1กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
3กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
4กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
5กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
6กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
7กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
8กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
9กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
6ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563
2ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563
2ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
5ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
6ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
7ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2562