ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปรัชญา
ครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตรเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริการวิชาการและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การบริการท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล