รางวัล/ผลงาน/กิจกรรมเด่น

รางวัลนักศึกษาที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564

ที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชาชั้นปีรางวัลที่ได้รับ
1นางสาวสุดารัตน์ โสสอนภาษาไทย5รางวัลเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564
2นางสาวสุดารัตน์ โสสอนภาษาไทย5รางวัล เยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กร
3นางสาวสุดารัตน์ โสสอนภาษาไทย5รางวัลเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
4นางสาวสุดารัตน์ โสสอนภาษาไทย5รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
5นางสาวสุดารัตน์ โสสอนภาษาไทย5รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565
6นายทศพล ทองอร่ามการประถมศึกษา5รางวัลนักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ปีการศึกษา 2563
7นายสรศักดิ์ ปัญญาคมวิทยาศาสตร์ทั่วไป5รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565
8นายศรชัย กันทองคณิตศาสตร์5รางวัลเกียรติบัตรชมเชย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563

ข้อมูลทุนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ที่ชื่อ - สกุลสาขาวิชาชั้นปีประเภททุนรายละเอียดทุน
1นางสาวรัชนีกร แซ่เฮ้งพลศึกษา5ภายในทุนมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย
2นายขจรวิทย์ แสงสันต์พลศึกษา5ภายในทุนมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย
3นายจิรโชติ หินกองพลศึกษา5ภายในทุนมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย
4นางสาววรรณภา สมนึกพลศึกษา5ภายในทุนมูลนิธิ หนึ่งทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ
5นางสาวสุกัญญา ดวงสินธุ์พลศึกษา5ภายในทุนมูลนิธิ หนึ่งทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ
6นายไพศาล มีวงษ์ดนตรีศึกษา1ภายนอกทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา
7นางสาวสุทธิวงศ์ ห่อทอง 2562วิทยาศาสตร์ทั่วไป4ภายนอกทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา
8นางสาวดาวอารี ไชยนะรา 2563การศึกษาปฐมวัย3ภายนอกนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา
9นางสาวจุฑามาศ มะนูคณิตศาสตร์ภายนอกทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา
10นายวรวุฒิ แดนวิบูลย์ภาษาอังกฤษ5ภายนอกทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
นางสาวกัลย์สุดา เขตตะวิทยาศาสตร์5ภายนอกทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 2564 ทุนละ 10,000 บาท
11นายขจรวิทย์ แสงสันต์พลศึกษา5ภายนอกทุนว่าที่ครูไทย ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
12นางสาวปนัดดา เกิดกล้าสังคมศึกษา5ภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ปีการศึกษา 2563 ประเภททุนต่อเนื่อง
13นางสาวเดือนตรา ทองเหลื่อมการศึกษาปฐมวัย2ภายนอกทุนการศึกษาสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น NPO ปีการศึกษา 2563 ประเภททุนต่อเนื่อง
14นายวุฒิชัย ใบทองภาษาไทย2ภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
15นางสาวพรไพลิน เงินกระแชงการประถมศึกษา2ภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
15นางสาววิมนต์รัตน์ จั่นนิลลาภาษาไทย2ภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
17นางสาวชยานันต์ คันธวงษ์การศึกษาปฐมวัย2ภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
18นางสาวดาวอารี ไชยนะราการศึกษาปฐมวัย2ภายนอกทุนการศึกษานักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4,000 บาท
19นายสุริยา ไพละออพลศึกษาภายนอกทุนการศึกษานักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4,000 บาท
20นางสาวชลธิชา แจ้งประจักษ์พลศึกษา5ภายนอกทุนการศึกษานักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4,000 บาท
21นายธีรภัทร ใจดีคณิตศาสตร์ภายนอกทุนมูลนิธิหลวงปู่ศรี ฐิติธัมโม พ.ศ. 2563
22นายณัฐพล เกษกุลสังคมศึกษาภายนอกทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ทุนละ 5,000 บาท
23นางสาวจันจิรา ขันวงศ์ภาษาไทยภายนอกทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ทุนละ 5,000 บาท
24นางสาวกัญญ์วรา ยั่วจิตรภาษาไทยภายนอกทุนการศึกษาบุคคลภายนอก ทุนละ 4,000 บาท