คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี
คณบดี ประธานกรรมการ
FacebookEmail
ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
รองคณบดี รองประธานกรรมการ
Facebook
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสาคร แก้วสมุทร์
รองคณบดี รองประธานกรรมการ
Facebook
รศ.ชานนท์ ไชยทองดี
ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ
Facebook
ผศ.ชลธิชา โรจนแสง
ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ
Facebook
อาจารย์จิตโสภิณ โสหา
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กรรมการ
Facebook
รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา กรรมการ
อ.ดร.ทองอุ่น มั่นหมาย
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ
Facebook
อ.ดร.เอกเทศ แสงลับ
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา กรรมการ
Facebook
ผศ.ชลธิชา โรจนแสง
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา กรรมการ
Facebook
อาจารย์นวพล กรรณมณีเลิศ
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ
Facebook
อ.ดร.จริยา สายรัตนอินทร์
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ
Facebook
ผศ.ดนุพล สืบสำราญ
ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กรรมการ
Facebook
ผศ.พิทักษ์ชัย ทางทอง
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา กรรมการ
ผศ.ธัญญะ สายหมี
ประธานสาชาวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ
อาจารย์อรุโณทัย บุญชม
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน กรรมการ
ผศ.ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ
ประธานสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา กรรมการ
Facebook
นางรัศมี ทองเกิด
หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
FacebookEmailGoogle