พื้นที่ U2T For BCG คณะครุศาสตร์

ลำดับตำบลอำเภอจังหวัดรหัสตำบลหน่วยงาน/สาขาวิชาผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
1ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ5570วิทยาศาสตร์ทั่วไปผศ.ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์นางปนิษฐา อนุพันธ์
2โนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ5572วิทยาศาสตร์ทั่วไปผศ.ดนุพล สืบสำราญนางปนิษฐา อนุพันธ์
3หนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ5580การสอนภาษาจีนอ.พัชรา พุกไชยนามนางปนิษฐา อนุพันธ์
4ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ5576การสอนภาษาจีนอ.อัญดาภา ตังตระกูลนางปนิษฐา อนุพันธ์
5หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ5579สังคมศึกษาผศ.ชลธิชา โรจนแสงนางปนิษฐา อนุพันธ์
6ทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ5571สังคมศึกษาผศ.ชุติมา เมฆวันนายโอภาส ศรีชื่น
7เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5575ภาษาอังกฤษอ.กันทิมา แสงใสนายโอภาส ศรีชื่น
8อีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ5581ส่วนกลางผศ.ชลธิชา โรจนแสงนายโอภาส ศรีชื่น
9บัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ5573ดนตรีศึกษาอ.รุ่งอรุณ เทิดกิจเจริญนายโอภาส ศรีชื่น
10หนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5578ส่วนกลางรศ.ชานนท์ ไชยทองดีนายโอภาส ศรีชื่น
11ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ5569ภาษาไทยอ.ปิยวรรณ กันทองนางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
12ผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5574ภาษาไทยอ.นวพล กรรณมณีเลิศนางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
13จานกันทรารมย์ศรีสะเกษ5568นาฎศิลป์ศึกษาผศ.ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจนางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
14คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ5567นาฎศิลป์ศึกษาอาจารย์จารุวรรณ ส่งเสริมนางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
15ดินแดงไพรบึงศรีสะเกษ5645ส่วนกลางผศ.ว่าที่ร้อยตรีสาคร แก้วสมุทร์นางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว
16สำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษ5648ส่วนกลางผศ.ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ
17สุขสวัสดิ์ไพรบึงศรีสะเกษ5649ส่วนกลางนายโอภาส ศรีชื่นนายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ
18โนนปูนไพรบึงศรีสะเกษ5646ส่วนกลางผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์นางรัศมี ทองเกิด
19สิขุนหาญศรีสะเกษ5610ส่วนกลางผศ.ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ
20ธาตุวังหินศรีสะเกษ5689การประถมศึกษาอาจารย์กวีสิปป์วิชญ์ เมืองจันทร์นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ
21ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ5687การประถมศึกษาอาจารย์วัชรินทร์ กอกหวานนายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ
22บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ5690การศึกษาปฐมวัยผศ.อรพร ทับทิมศรีนางสาวรัชนีมล ศรีคราม
23ศรีสำราญวังหินศรีสะเกษ5694การศึกษาปฐมวัยอาจารย์จิตโสภิณ โสหา นางสาวรัชนีมล ศรีคราม
24ทุ่งสว่างวังหินศรีสะเกษ5688พลศึกษาผศ.ดร.ณัฐกานต์ ขันทองนางสาวรัชนีมล ศรีคราม
25วังหินวังหินศรีสะเกษ5693พลศึกษาอาจารย์กฤตยา ศรีษะผานางสาวรัชนีมล ศรีคราม
26โพนยางวังหินศรีสะเกษ5692ส่วนกลางนางณหทัย สงผัดนางสาวรัชนีมล ศรีคราม
27ห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ5652ส่วนกลางนางปนิษฐา อนุพันธ์นางณหทัย สงผัด
28ละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ5651ส่วนกลางนางรัศมี ทองเกิดนางณหทัย สงผัด
29ดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษ5650ส่วนกลางนางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้วนางณหทัย สงผัด
30ตำแยพยุห์ศรีสะเกษ5636ส่วนกลางอ.ดร.ทองอุ่น มั่นไหมายนางณหทัย สงผัด
31โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ5637คณิตศาสตร์ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณนางณหทัย สงผัด
32หนองค้าพยุห์ศรีสะเกษ5640คณิตศาสตร์ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณนางณหทัย สงผัด
33กุงศิลาลาดศรีสะเกษ5702คอมพิวเตอร์ศึกษาอาจารย์นิตยา มณีนิลนางรัศมี ทองเกิด
34คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษ5703คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์นางรัศมี ทองเกิด
35หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ5576(ต.เดิม)ส่วนกลางรศ.ชานนท์ ไชยทองดีนางรัศมี ทองเกิด
36ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษ5579(ต.เดิม)ส่วนกลางผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์นางรัศมี ทองเกิด