สารสนเทศ

สารสนเทศคณะครุศาสตร์

  • สารสนเทศด้านบคุลากร
  • สารสนเทศด้านนักศึกษา
  • สารสนเทศด้านหลักสูตร

อาจารย์

นักศึกษา

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ระบบการติดตามปฏิทินการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2563http://202.29.57.15/student/login.php

ระบบอัพ มคอ. ภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดให้อัพไฟล์เอกสารแล้วนะคะ อาจารย์ผู้สอน สามารถอัพ มอค. ได้ทั้งรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะด้าน จำแนกตามสาขาวิชานะคะ ขอบคุณค่ะhttp://202.29.57.13/sendgrade/listcourse.php