ป.โท บริหารการศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ
(คน)
จำนวนรับเข้า
(คน)
จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม
(ถึงสิ้นปี 2565)
จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
255630---256111
255730---256211
25583028---256312
255930305--2564-
2560-----2565-
25612020-945.002566-
25622020-945.002567-
25633030-1860.002568-
25645050-50100.002569-
25655050---2570-