หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ที่ชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Early Childhood Education)
2ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(การประถมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Elementary Education)
3ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(Mathematics)
4ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Computer Education)
5ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(สังคมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(Social Studies)
6ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(Thai)
7ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(English)
8ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (General Science)
9 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Physical Education)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(พลศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(Physical Education)
10ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.( Music Education)
11 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chinese Language Teaching
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Chinese Language Teaching)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(การสอนภาษาจีน)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(Chinese Language Teaching)
12ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Dance Education
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Dance Education)
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ.(นาฏศิลป์ศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed.(Dance Education)