อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาการประถมศึกษา
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 6. สาขาวิชาภาษาไทย
 7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 9. สาขาวิชาพลศึกษา
 10. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 11. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 12. สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา