แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

ที่ชื่อทุนประเภททุนสถานะรายละเอียดปี
1สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รายละเอียด :
website :
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563
2566
2ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 16 เมษายน 2565 - 01 กรกฏาคม 2565
ผู้ให้ทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด :
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยผู้สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้น การวิจัย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.2 (รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th/th/research-download-documents และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสามารถส่งข้อมูล ทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research2062@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาราชการ
website : https://library.parliament.go.th/th/research-download-documents
2565
3บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 02 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website : https://op.mahidol.ac.th/ra/2022/06/06/20220630_nxpo-b/
2565
4ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้านการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website :
https://www.nxpo.or.th/B/2172/
2566
5ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน National Postdoctoral/Postgraduate System ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website :
https://www.nxpo.or.th/B/2159/
2566
6ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน Frontier BCG และ Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website :
https://www.nxpo.or.th/B/
2566
7ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website :
https://www.nxpo.or.th/B/2222/
2566
8ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ประเด็น การพัฒนา Frontier Research Infrastructure เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566ทุนวิจัย /
แหล่งทุนภายนอก
เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่รับข้อเสนอโครงการ : 07 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
ผู้ให้ทุน : บพค.
รายละเอียด :
website :
https://www.nxpo.or.th/B/2295/
2566