โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และรวมถึงโรงเรียนเครือข่ายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่โครงการวัน เดือน ปี ที่จัดกลุ่มเป้าหมายชั้นปี/ผู้เกี่ยวข้องรายละเอียดข้อมูล
1โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ “เสริมทักษะนักศึกษาครูด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน”14-15 ส.ค. 64นศ.สาขาวิชาการประถมศึกษา4,5คลิก
2โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2122 ส.ค. 64นศ.สาขาวิชาภาษาไทย4คลิก
3โครงการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย21 ส.ค. 64นศ.สาขาวิชาภาษาไทย5คลิก
4โครงการประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 29 ก.ย. 64โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครูพี่เลี้ยงคลิก
5โครงการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 25659-10 พ.ค. 65โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงคลิก
6โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู28-29 ม.ค. 65ทุกสาขาวิชา3คลิก
7โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ “เสริมทักษะนักศึกษาครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่13 ส.ค. - 1 ก.ย.ทุกสาขาวิชา5คลิก
8โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ “นวัตกรรมการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน”12 ส.ค. 64คณิตศาสตร์4คลิก
9โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบทดสอบออนไลน์แบบตรวจคำตอบอัตโนมัติและตั้งเวลาอัตโนมัติด้วย Google Forms24 ก.ย. 64คณาจารย์ / บุคลากรอาจารย์นิเทศคลิก
10โครงการ สร้างนักศึกษาต้นแบบในกิจกรรม "เปิดบ้านนวัตกรรมและนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์​"10 ก.ย. 65นศ.สาขาวิชาภาษาไทย
นศ.สาขาวิชาสังคมศึกษา
นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2
3
4
คลิก
12โครงการ "การจับจีบผ้า" ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ10 ก.ย. 65นศ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย4คลิก
13โครงการเทคนิคการจัดการในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย4 ก.ย. 65นศ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย4คลิก
14โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย-First Aid3 ก.ย. 65นศ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย4คลิก