โครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Read more

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมว

Read more

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมว

Read more