บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest)

วันที่ 19 กันยายน 25

Read more

นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าประกวดหนังสั้น 32 ทีม ในการประกวดหนังสั้น “มาเถิด เยาวรุ่น Short Film Contest 2022”

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงค

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more