ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

วันที่ 8-9 กันยายน 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อวิเคราะห์ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์กร ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะครุศาสตร์ทุกคน ที่จะร่วมกันกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอื้ออำนวยความสำเร็จและความล้มเหลวล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น