นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าประกวดหนังสั้น 32 ทีม ในการประกวดหนังสั้น “มาเถิด เยาวรุ่น Short Film Contest 2022”

คณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

กับทีมบักสร Production นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าประกวดหนังสั้น 32 ทีม ในการประกวดหนังสั้น “มาเถิด เยาวรุ่น Short Film Contest 2022” จัดกิจกรรมโดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 9กันยายน 2565

ประกอบด้วยนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้
1. นายกิตติทัต สุโพธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2. นายอธิพันธ์ พุทธประสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. นายภาณุศักดิ์ พวงแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4. นายธนโชติ แก้วกล้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5. นายณัฐกิตต์ กอบเกื้อ คณะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
6. นายสินสมุทร สารพล สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7. นายอนันต์ชัย เกตา สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8. นางสาวกรรณิกา เทียรคา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9. นางสาวธีรดา วิเศษสังข์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
10.นายณัฐนันท์ ศรีสว่าง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงดนตรีสด และกิจกรรมบันเทิง และการให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ l วัยรุ่นหล่อ – สวยใส ด้วยโภชนาการ l วัยรุ่นหล่อ – สวยใส ด้วยกิจกรรมทางกาย l
กรรมการรอบตัดสิน
1. อาจารย์ ดร.สุธีย์ จุฬากาญจน์ สาขาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ สาขาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อาจารย์ ดร.ประกายใจ อรจันทร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
4. อาจารย์ศราวุธ ซื่อวุฒิกุล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
5. อาจารย์จารินี ยศปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทํางานและสถานที่ทํางาน
6. ดร.อธิวัฒน์ บุตรดาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาการเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น