กิจกรรมการแสดงละครเวทีวัฒนธรรมวิถีไทยวิถีอาเซียนจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 18.00 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ชำนาญ โสดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิถีไทยและวิถีอาเซียนเป็นประธานและกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีวัฒนธรรมวิถีไทยวิถีอาเซียนจากความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาโดยอิงจากสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ เช่นเรื่อง สาปสไบ ผีปะกำ วัฒนธรรมน้ำ (สงกรานต์) สั่งศพผี มหานทีแห่งอาเซียน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น ซึ่งการแสดงบทบาทสมมติในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม ซึ่งครูผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนวางแผนการจัดกิจกรรมการแสดงด้วยตนเอง โดยพิจารณาว่าเนื้อหาใดเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมการแสดงแบบใดและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแสดง ผนวกร่วมกับทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) และทักษะการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็นฐาน (CBL) โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น