บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest)

วันที่ 19 กันยายน 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการลงนาม การทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest) บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ดร.อภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น