โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Read more