บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest)

วันที่ 19 กันยายน 25

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โพธิ์ศรีสุวรรณ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมว

Read more

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมว

Read more