โครงการประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าประกวดหนังสั้น 32 ทีม ในการประกวดหนังสั้น “มาเถิด เยาวรุ่น Short Film Contest 2022”

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงค

Read more