โครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชานำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

Read more