บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโครงการสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest)

วันที่ 19 กันยายน 25

Read more

นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าประกวดหนังสั้น 32 ทีม ในการประกวดหนังสั้น “มาเถิด เยาวรุ่น Short Film Contest 2022”

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงค

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานการผลิตและพัฒนาครู

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โพธิ์ศรีสุวรรณ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

กิจกรรมสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับแกนนำนักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 &#821

Read more