ด้านนักศึกษา

สารสนเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์จำแนกตามชั้นปี (ปีการศึกษา 2565)

สาขาวิชาปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5รวม
ระดับปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย6060608960329
การประถมศึกษา6058666364311
คณิตศาสตร์5553546056278
คอมพิวเตอร์ศึกษา5055375016208
สังคมศึกษา6054595860291
ภาษาไทย5555676760304
ภาษาอังกฤษ5755626054288
วิทยาศาสตร์ทั่วไป5749575552270
พลศึกษา6055716254302
ดนตรีศึกษา4656424530219
การสอนภาษาจีน3749354635202
นาฎศิลป์ศึกษา------
รวม ป.ตรี5635946306405753,002
ระดับบัณฑิตศึกษา
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู000180180360
ป.โท บริหารการศึกษา050189986
ป.เอก บริหารการศึกษา01500015
รวมบัณฑิตศึกษา06518189189461
รวมทั้งหมด5635696488297643,463

สารสนเทศด้านนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา