ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ตัวแทนนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 ทุกโรงเรียนได้ดาวน์โหลดหนังสือ เพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนดังนี้
1.หนังสือขอเชิญเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาและขออนุญาตให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
เอกสารแนบ : ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ขั้นปฏิบัติการสอน) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
ประชุมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อชี้แจงปฏิทินการดำเนินงาน รับฟังการสะท้อนผล ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

แจ้งจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถึงนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนโรงเรียน ขอฝึกฯ ในภาคเรียนที่ 2 /2565
ขอให้ตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนละ 1 คน ได้ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือส่งตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งต่อโรงเรียนเครือข่ายเพื่อรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวันเปิดภาคเรียนของแต่ละโรงเรียน ฯ เอกสารดังนี้
1) หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
2) บัญชีรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ( ปริ้นเฉพาะโรงเรียนฯ ที่นักศึกษาไป)https://drive.google.com/…/16Q1RCaXCd3gljM2YFem…/view…
3) ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ขั้นปฏิบัติการสอน)

 

สวัสดีพี่ปี 5 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกคน

ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาดังนี้
1.ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดปฏิทินขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาจากไฟล์นี้ให้เข้าใจ และดำเนินการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดาวน์โหลดและปริ้นไฟล์คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และไฟล์ใบประกันของเสียหาย
จากนั้นให้เขียนข้อมูลทุกอย่างให้ชัดเจน อ่านง่าย และถูกต้องด้วยลายมือตัวบรรจง
ในแต่ละสาขาวิชา ขอให้มีตัวแทนนักศึกษาในการรวบรวมคำร้อง และยื่นคำร้องไปที่ฝ่ายๆต่างๆ
การติดต่อส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ขอให้ตัวแทนนักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ การติดต่อสื่อสารส่วนงานต่าง ๆขอให้มีมารยาท และมีความน่ารักนะคะ
หมายเหตุ
1.ตัวอย่างภาพชุดครุย ดังภาพที่แนบ ในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใช้ภาพขนาด 1 นิ้วและภาพขนาด 2 นิ้ว ใช้ไฟล์ภาพชุดครุย ในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.ในการยื่นคำร้องในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ยังไม่ต้องติดภาพชุดครุย และยังไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ (ขั้นตอนที่ 1 คือ ยื่นคำร้องฯต่อฝ่ายวิทยบริการ(ห้องสมุด) ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้องฯ ต่องานพัฒนานักศึกษา))
3.ในยื่นคำร้องในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 นั้น พยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565
ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาอ่านรายละเอียดปฏิทินขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษาจากไฟล์ข้างต้นให้เข้าใจ และปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการสำเร็จการศึกษาตามรอบระยะเวลาปกติ