คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี
คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกรรมการ
FacebookEmail
ดร.ชูชาติ แก้วนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
Facebook
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
Facebook
ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ผู้แทนรองคณบดี กรรมการ
Facebook
ดร.จริยา สายรัตนอินทร์
ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
Facebook
นางรัศมี ทองเกิด
หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ
FacebookEmailEmail