งานธุรการและสารบรรณ

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทำลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. รับ-ส่งเอกสาร 
    – ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
    – ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                          
    – ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป                                                                                                            
    – จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก                                                                                                                                                    
    – ออกเลขหนังสือภายใน , ภายนอก , เลขคำสั่ง , ประกาศ ฯลฯ

2. เสนอหนังสือ
    – เสนอหนังสือผู้บริหาร
    – จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ
    – ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

3. การจัดเก็บเอกสารและการทำลายที่หมดอายุการใช้งาน
4. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก
5. จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ 
6.  ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร 
7.  ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
8. ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๆ
9. การจัดประชุมประจำเดือนและประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    – ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
    – ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม 
    – ดำเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการประชุม