ฝ่ายแผน การเงิน พัสดุ

 • แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (1.5)
 • แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (1.6)
 • แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล (1.7)
 • แผนบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน (3.1)
 • แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (3.2)
 • แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (4.1)
 • แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (5.1)
 • แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ (5.2) (ข้อ 1)
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5.2) (ข้อ 1)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี (5.2) (ข้อ 1)
 • แผนบริหารความเสี่ยง (5.2) (ข้อ 3)
 • แผนการจัดการความรู้ (5.2) (ข้อ 5)
 • แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (5.2) (ข้อ 6)
 • แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม / การไปราชการ
 • หนังสือขออนุญาตจ่ายเงิน (ค่าตอบแทน/ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ/ค่าสาธารณูปโภค)
 • หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (เงินรายได้)
 • แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองราชการ
 • แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองราชการ (เงินรายได้)
 • หนังสือรับรองการยืมเงินทดรองจ่าย (รับรอง 2 คน) สญ.จ้าง 50,000 พนักงาน 100,000
 • หนังสือรับรองการยืมเงินทดรองจ่าย (รับรอง 3 คน) ทุกสัญญา 200,000 บาท
 • ใบสำคัญรับเงิน (ค่าวิทยากร)
 • ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)
 • (ตัวอย่าง)แบบฟอร์มลงเวลาประกอบเบิกจ่าย