ประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ


งานที่เกี่ยวข้อง

  • การจัดการความรู้
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  • การกำกับติดตามตรวจสอบ

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา