ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานรองรับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาคได้ คณะครุศาสตร์ผลิตบัณฑิตทั้งปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองชุมชนตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างแท้จริง

คณะครุศาสตร์ เกิดจากการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2545 ขณะนั้นยังคงเป็นสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 คณะ คือ คณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิทยาการศึกษาทั่วไป ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการยกฐานะ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะวิชาทั้งสองจึงถูกปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น 1 สำนัก 4 ภาควิชา คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชาครุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีนักศึกษาทั้งหมด 2,382 คน เป็นนักศึกษาสายครู 355 คน นักศึกษาโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารประจำการ อีกจำนวน 308 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนภายใต้คณะเดียว คือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งจำนวนนักศึกษา อาคารสถานที่ สาขาวิชา และความคาดหวังทางสังคม โดยเฉพาะทางสายครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แตกต่างจากเดิมซึ่งการเลือกเรียนสายครูจะมาเป็นอันดับสุดท้าย แต่ในปัจจุบันการเลือกเรียนสายครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักศึกษาให้ความสนใจมาเป็นอันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ผ่านมา จนต้องมีการคัดเกรดในการที่จะสอบคัดเลือกเข้าเรียน รวมทั้งการเพิ่มจำนวนสาขาให้ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของสังคมท้องถิ่น

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีประชากรเป็นอันดับ 8 ของประเทศไทย มีอัตรานักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สูง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้กำลังในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงหากเป็นการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และการลงทุนในการศึกษาอัตราค่าลงทะเบียนต่ำกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ในการเข้าศึกษาต่อของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มสาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นกลุ่มสาขาที่มีผู้สนใจนิยมเลือกเรียนในอันดับต้นๆเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสังคมในขณะนี้ เพราะเมื่อจบไปแล้วจะมีอัตราการรองรับการทำงานสูงจากการจะเกษียณของข้าราชการครู บุคลากรในคณะส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาที่จัดการศึกษา บุคลากรมีประสบการณ์ในวิชาที่สอนกทำให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ บุคลากรสายส่วนใหญ่มีศักยภาพและมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน และมีจำนวนที่เพียงพอกับอัตราส่วนของนักศึกษาที่ตั้งคณะอยู่ในตัวเมืองทำให้การคมนาคมไปมาสะดวกมีเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่เป็นที่รองรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา รวมทั้งในอนาคตที่จะมีตึกครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ และโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้น ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแยกหน่วยงานออกมาดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของคนทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านอย่างแท้จริง