รายชื่อทุนวิจัย

ตารางแสดงรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ชื่อ - สกุลปีเรื่องงปม.แหล่งเงิน
1ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤตยา ศรีษะผา2564สภาพปัญหากาจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
30,000ภายใน/คณะครุศาสตร์
2อาจารย์สุจิรา คงวัน2564การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำภาษาจีนกลาง 'ba' และ 'na' สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ30,000ภายใน/คณะครุศาสตร์
3อาจารย์กิตติธรา พวงธนะสาร2564การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำภาษาจีนกลาง 'bu' และ 'mei' สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ30,000ภายใน/คณะครุศาสตร์
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมน สุขวงศ์2564การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ30,000ภายใน/คณะครุศาสตร์
5อาจารย์กันทิมา แสงใส2564การพัฒนารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
30,000ภายใน/คณะครุศาสตร์
6อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข2564การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ30,000ภายใน/คณะครุศาสตร์
7อาจารย์ปิยวรรณ
กันทอง
2564การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน ตำบลหนองแก้ว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม40,000ภายใน/มหาวิทยาลัย
8อาจารย์ชำนาญ โสดา2564การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ 5 ขั้นตอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ45,000ภายใน/มหาวิทยาลัย
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา2564การพัฒนาเครื่องช่วยฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ50,000ภายใน/มหาวิทยาลัย
10อาจารย์กุลวุฒิ แสนศักดิ์2564การพัฒนากิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชายขอบเมือง ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ40,000ภายใน/มหาวิทยาลัย
11อาจารย์ ดร.ทองอุ่น มั่นหมาย2564โครงการการสร้างโมเดลวิวัฒนาการวีดิทัศน์ขั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์2,333,000ภายนอก/ววน.
12ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงษ์สุวรรณ2564โครงการการพัฒนาป่าโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญเป็นป่าเคียงเมืองในจังหวัดศรีสะเกษ
ภายใต้พหมิติ เศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ
1,668,000ภายนอก/ววน.
13ผศ.ชุติมา เมฆวัน2564โครงการการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ250,000ภายนอก/ววน.