สมรรถนะนักศึกษา EDU SSKRU

C1 มีทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ (ครูมืออาชีพ) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงนวัตกรรม
C2 มีสัมพันธ์ชุมชนและร่วมกัน แก้ปัญหาผู้เรียน
C3 ออกแบบและบริหารจัดการชั้นเรียนครบวงจร
C4 งานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
C5 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการจัดการเรียนการ สอนได้ดี
C6 มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในระดับดี
C7 รักและศรัทธาวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพความเป็นครู มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
C8 จิตอาสา จิตสาธารณะ
C9 ผลิต พัฒนา และประยุกต์ใช้สื่อการ เรียนการสอนได้ดี
C10 มีทักษะการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น รายบุคคลอย่างเป็นระบบ
C11 มีทักษะในการคำนวณ วัด และประเมินผล
C12 ประยุกต์ใช้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
C13 มีทักษะในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
C14 มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม
C15 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ เป็นแบบอย่าง เป็นพลเมืองดี
C16 มีทักษะการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา มีความเป็นนวัตกรรม
C17 มีทักษะการสอนที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการการสอน TPCK และ CLIL
C18 ส่งเสริม สืบสาน พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น