ด้านบุคลากร

1)  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามประเภท

ที่ม.รภ.ศก.มาช่วยราชการไปช่วยราชการลาศึกษาต่อรวม
สายวิชาการ21-3
1ข้าราชการ48--48
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)26--26
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)8--8
4พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ)---
รวม841-85
สายปฏิบัติการ
1ข้าราชการ----
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)1--1
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)3--3
4พนักงานราชการ3--3
5พนักงานทำความสะอาด5--5
6ผู้ปฏิบัติงานเกษตร1--1
รวม13--13
รวมทั้งหมด97198

2)  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ที่ประเภทป.เอกป.โทป.ตรีอนุฯอื่นๆรวม
สายวิชาการ
1ข้าราชการ213
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)272047
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)42226
4พนักงานมหาวิทยาลัย (ภารกิจ)448
รวมบุคลากรสายวิชาการ374785
สายสนับสนุน
1ข้าราชการ
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)11
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)33
4พนักงานราชการ33
5พนักงานทำความสะอาด145
6ผู้ปฏิบัติงานเกษตร11
รวมบุคลากรสายสนับสนุน17513

3) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประเภทป.เอกป.โทป.ตรีรวมอ.ผศ.รศ.ศ.รวม
ข้าราชการ21-3-21-3
พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)2721-4820271-48
พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)422-262132-26
พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ)44-8413-8
รวม3748-8545337-85

4)  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา

ที่หลักสูตรป.เอกป.โทป.ตรีรวมอ.ผศ.รศ.ศ.รวม
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย14514--5
สาขาวิชาการประถมศึกษา43752--7
สาขาวิชาคณิตศาสตร์9-954--9
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา33642--6
สาขาวิชาสังคมศึกษา26853--8
สาขาวิชาภาษาไทย-55311-5
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ45981--9
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป23523--5
สาขาวิชาพลศึกษา15624--6
สาขาวิชาดนตรีศึกษา145131-5
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน-555--5
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา14541--5
ระดับบัณฑิตศึกษา--
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู5-5131-5
ป.โท บริหารการศึกษา3-3-12-3
ป.เอก บริหารการศึกษา112--2-2
รวม37498546327-85