โครงการ U2T FOR BCG

  • Welcome to

    U2Tambon Project Online Learning

    หลักสูตรฝึกอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) สามารถพัฒนาทักษะ ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มรายวิชาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) รวมทั้งสิ้น 20 รายวิชา โดยผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์