โครงการ “การจับจีบผ้า”

การจัดงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ จะมีความสมบูรณ์แบบและสวยงามนั้นได้ จะต้องมี การตกแต่งสถานที่ โดยส่วนใหญ่นิยมการผูกผ้า เพื่อตกแต่งสถานที่ให้เกิดความ สวยงาม ซึ่งการจับจีบผ้าถือเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง ที่มีทั้งภาคทฤษฏีและ ภาคปฏิบัติ ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์และฝีมือที่ประณีตสวยงาม รวมทั้งการเลือกสีสันที่นํามาตกแต่ง สําหรับนําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวที่จะให้นักศึกษา นําความรู้จากการอบรมนําไปใช้ประโยชน์กับตนเองในคราวที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น