ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสำหรับนักศึกษาครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ตามวันและเวลาที่แนบมาพร้อมนี้
  การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
  โครงการนี้ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ
  1.ได้รับ 5 คะแนนจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
  2.ได้รับวุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ (วุฒิบัตรออนไลน์)

 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ครู

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยจิตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ตามวันและเวลาที่แนบมาพร้อมนี้